THE THOMAS FAMILY

THE TEAM

Gwella is very much a family business. Bryn is out in all weathers raising and tending the animals, Lowri prepares, cooks, cures and produces the product, and Gwenllian helps with packing, sales and delivery out to our ever-growing customer base.

What motivates all of us is the future of the family farm – our ability to care for, and provide an opportunity for our youngest Autistic son. 

TEULU THOMAS

Y tim

Mae Gwella  yn fusnes teuluol iawn. Mae Bryn allan ym mhob tywydd yn gofalu am yr anifeiliaid, Lowri yn parotoi, coginio, cwrio a chynhyrchu y cynnyrch, a Gwenllian yn helpu gyda y  pecynnu, gwerthu a'r dosbarthu allan i'r cwsmeriaid. 

Ein cymhelliant ni yw dyfodol y fferm deuluol . Drwy wneud hyn rydym yn medru sicrhau y galli i ofalu a  darparu ar gyfer ein mab ieuangaf sydd  yn Awtistic.

 

THE FARM

WHERE IT ALL STARTED

We're proud to be part of the Welsh farming community around Aberystwyth in Mid Wales, living and working in a stunning part of the world. The farm is our livelihood too, and that has meant diversifying from purely raising animals, to creating a new and exciting product with our own meats to ensure a sustainable future for the business and our family.

Y FFERM

YM MHLE Y DECHREUODD

Rydym yn falch i fod yn rhan or gymuned ffermio o amgylych Aberystwyth, Canolbarth Cymru, gweithio a byw mewn rhan hyfryd or byd. Y ffarm yw ein bywoliaeth hefyd, sydd yn meddwl  reodd rhaid i ni arallgyfeirio o ffermio anifeiliaid yn unig  i greu  cynnyrch cyffrous newydd lle fyddwn yn defnyddio cigoedd ein hunain . Drwy wneud hyn rydym yn sicrhau dyfodol cynaliadwy ar gyfer y fusnes a'r teulu. 

 

THE PRODUCT

THE FINEST 

We have worked hard to create a unique and tasty way of cooking and curing lamb, and beef. The unique flavour and texture brings a new dimension to enjoying Welsh lamb, whether hot or cold, as you may otherwise enjoy other sliced meats such as ham.

Our range of quality Welsh meats are available to order online, through an ever growing list of local retailers and delicatessen, our own stall on farmers markets, or on the menu at local restaurants and cafés. If you are interested in stocking our range, please do get in touch.

Y CIG

Y Gore

Rydym wedi gweithio yn galed i greu ffordd blasus a unigryw i goginio a cwrio cig oen, cig eidion a llwdwn. Mae'r blas unigryw a'r ansawdd yn dod a dimensiwn newydd i fwynhau Cig oen cymreig,boed hyn yn boeth neu oer, fel y fyddech yn mwynhau cigoedd oer eraill fel ham.

Mae ein amrywiaith o gigoedd Cymreig o ansawdd ar gael yw archebu ar lein, trwy rhai siopau lleol a delicatessens, neu trwy ein stondin farchnad ffermwyr, neu ar fwydlen mewn cafe's a bwytdai lleol. Os ydych a diddordeb mewn stocio ein amrwiaith, cysylltwch a ni.