Cart 0
 

“AS FAR AS WE KNOW WE ARE THE ONLY ONES THAT WET CURE LAMB IN THIS WAY, ANYWHERE”


“MOR BELLED A RYDYM YN GWYBOD NI YW'R UNIG RHAI SYDD YN CWRIO CIG OEN YN Y FFORDD YMA UNRHYWLE”

 
Sheep_Top_P1040653.jpg
 
 

Raised with care
for a better taste

We're proud to say our animals are reared in the fresh air of Cardigan Bay and the stunning Welsh countryside around us, and processed here on the farm.

We believe in quality, local foods produced to high welfare standards with low food miles. That way, you can enjoy meat that is fresher, kinder to the environment, supports local farmers, and tastes better for it. 

Cooked and cured by hand

Our meats are cooked and cured in small batches, using our own family recipes and unique processes. We use only the freshest ingredients, minimal curing additives and high quality robust spices and flavours – ensuring every slice is perfectly flavoured and beautifully tender.

wedi eu magu gyda gofal ar gyfer gwell blas  

Rydym yn falch o ddweud bod ein anifeiliaid i gyd wedi eu magu ar borfa maethlon ein fferm yma ym Mae Ceredigion ac yn cael ei brosesi ar ein fferm.

Rydym fel cwmni a teulu yn credu mewn cynyrch o safon uchel wedi ei gynhyrchu yn defnyddio dulliau cynaliadwy gyda safonau lles uchel a milltiroedd bwyd isel. Gyda hynny gallwch fwynhau y cig yn ffres,yn llai niweidiol i'r amgylchedd, yn cefnogi ffermwyr lleol ac yn blasu yn well o'i herwydd

wedi ei gwrio a'i goginio a llaw

Mae ein cig wedi ei gwrio a'i gogionio mewn lotiau bach, yn defnyddio ein reseitiau teuluol a proses unigryw. Rydym yn defnyddio cynhwysion o'r safon uchaf yn unig gan gadw yr ychwanegion cwrio i'r lleiaf posib felly yn cadarnhau bod bob darn yn dyner ac yn blasu'n berffaith. 

 
 

"you feel as if you can taste the way this animal was reared"

Great Taste judge

 

 

  1. "rydych yn teimlo eich bod yn medru blasu y ffrodd magwyd yr anifail"

  2. Beirniad y 'great taste'

Cows_Aber_P1040638_2000px.jpg
 

finest flavours | Blasau Gorau

 
spice-370114_1920_800px.jpg

Spices

Although our meats are unmistakably Welsh, we've found some bold spices to really bring out the flavour! We use tasty, punchy spices that give the meats a real depth of flavour – a wonderful rich Moroccan mix, a fiery Mexican blend, or gentle warm Nepali-inspired flavours all complement our cured meats perfectly.

Speisiau

Heb ddim amod mae ein cigoedd yn gymreig, ond rydym wedi darganfod bod rhai speisiau cryf yn galli gwella blas ein cigoedd. Rydym yn defnyddio speisiau blasus sydd yn rhoid dyfnder blas i ein cigoedd - o blas cyfoeth cymysgedd Moroccan, cymysgedd tanllyd Mecsicanaidd, neu cymysgedd ysgafn a chynnes Nepali. Mae'r blasau anhygoel yma i gyd yn ategu ein cigoedd wedi ei gwrio yn berffaith.  

garlic-1336910_1920_800px.jpg

Herbs

The intense flavours of fresh classic herbs such as mint and garlic are the perfect partners to our tasty Welsh meats. This infusion creates a robust infusions of flavour during and after the curing process to ensure that every slice delivers on taste and texture.

Perlysiau

Mae'r blasau dwys a ffresh o berlysiau classurol fel garlleg a mintus yn mynd llaw a llaw efo ein cigoedd cymreig unigryw. Mae'r cymysgedd yma o berlysiau yn creu blas unigryw yn ystod ag ar ol y broses cwrio er mwyn gwarantu bod pob tafell yn darparu y blas a gwead delfrydol.

himalayan-salt-2199823_1920_800px.jpg

Salts

Many commercially processed meats contain high levels of preserving salts to cure them. As we cure our meat in our own brine mix, we keep the levels of Prague Powder and Kosher Salts to a minimum to safely cure the meat, but no more. This way you can enjoy the full natural flavour of our meats without unnecessary saltiness.

Halen

Mae llawer o gigoedd wedi ei brosesu yn cynnwys lefelau uchel iawn o halen presyrfo i gwrio nhw. Ond achos bod ni yn cwrio ein cig mewn cymysgedd brine ein hunain, rydym yn cadw yr lefelau o Powdwr Prague a Halen Kosher i leiafswm ond dal i gwrio y cig yn ddiogel. Felly drwy wneud hyn rydych yn medru mwynhau y blas llawn natiriol ein cigoedd heb yr blas hallt.   

 

NOW IT's just time to

TASTE IT

nawr mae'n bryd ei

flasu

 
Pack_P1050245_2000px.jpg